Algemene voorwaarden ART RIJSCHOOL

Artikel 1.
Algemeen.
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie A/B en
de daarbij behorende CBR/ BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op rijinstructeurs die bij
verkeersschool ART RIJSCHOOL de rijopleiding verzorgen.
Artikel 2.
Verplichtingen van de MOTOR- en AUTORIJSCHOOL ART
1. Rijinstructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de voorschriften van de Wet Rijonderricht
Motorrijtuigen (WRM).
2. De cursist krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur.
3. De tijdsduur van de te geven rijles, zoals aangegeven in de les overeenkomst, wordt volledig benut voor het
geven van rijinstructie.
4. De cursist die via de verkeersschool het examen heeft aangevraagd, heeft beschikking over hetzelfde
les(motor)rijtuig als waarin hij/ zij de rijinstructie heeft gekregen. Bij noodzaak wordt er een vervangend
motorrijtuig van hetzelfde of gelijkwaardige type geregeld.
5. De cursist heeft de mogelijkheid een proefles af te leggen.
6. De genoemde proefles is gratis indien de cursist kiest voor een lespakket.
7. Indien de cursist kiest voor losse lessen dan zal de proefles in rekening worden gebracht.
8. De verkeersschool heeft een verkeersschoolpolis afgesloten.
Artikel 3.
Verplichtingen van de cursist
1. De cursist dient zich te houden de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles.
Door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen.
2. Bij niet nakomen van afgesproken rijles zonder tijdige afzegging, wordt de volledige lesprijs in rekening
gebracht.
3. Bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 48 uur van tevoren aan de rijinstructeur te worden
gemeld. (zondagen, alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend).
4. De cursist dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
5. Ook dient het lesschema (in overleg met rijinstructeur) over het aantal te volgen rijlessen per week tot de
datum van het rijexamen te worden nageleefd.
6. De cursist voor motor rijopleiding is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar motorkleding en voor de tijd die nodig is om om te kleden.
Artikel 4.
Betalingsregeling
1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de afgesproken datum te voldoen.
2. De betaling gaat per overmaking van bank of giro aan de verkeersschool of contant.
3. De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst de lesprijs te verhogen.
De cursist heeft in dat geval het recht om de les overeenkomst te ontbinden van welke bevoegdheid hij gebruik
kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.
4. De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rijinstructeur is voldaan,
zonder dat enige aanmaning vereist is.
5. Bij niet tijdige betaling is de verkeersschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te
staken.
Artikel 5.
Rijopleiding
De rijopleiding omvat rijlessen:
Gegeven door bevoegde rijinstructeurs, met een tijdsduur van minimaal 60 minuten, die volledig worden
Benut voor het geven van rijinstructie, voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden, voor cursisten van 16,5 jaar
en ouder.
Artikel 6.
Praktijkexamen
1.Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt de
verkeersschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.
2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/ zij het praktijkexamen niet
kan afleggen, doordat
a. de cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/ zij dit d.m.v. een doktersverklaring
binnen 7 dagen na examendatum aan de verkeersschool kan aantonen. Wel moet dan €17,50 annuleringskosten
aan het CBR worden betaald.
b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen4 dagen
voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven.
c. het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is.
d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De verkeersschool zorgt er in dit geval voor dat zonder
extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
3. Voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland brengt de verkeersschool
€25,- administratiekosten in rekening.
4. Indien de verkeersschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/ zij zelf voor de
benodigde documenten zorg te dragen. Artikel 7.
Examengeld
Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van de
verkeersschool of contant te worden voldaan.
Artikel 8.
Aansprakelijkheid
1. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aanrijding tijdens de
proefles, rijles en het praktijkexamen.
2. De verkeersschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn opzet en/ of grove schuld van de
cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
3. De verkeersschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de cursist,
ondanks zijn/ haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.
Artikel 9.
Beëindiging rijopleiding
1. Indien de verkeersschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de
rijopleiding. De verkeersschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan de cursist betalen.
2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanig dringende reden(en) dat van hem/ haar
redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. De verkeersschool zal in dit geval het
tegoed minus betaalde examengelden en administratiekosten binnen 14 dagen aan de cursist betalen.
Artikel 10
Alle soorten Voordeelpakketten / Actie ´s
Als de Leerling gebruikt maakt van een voordeel pakket EN halverwege stopt wordt dan de gereden
lessen verrekend met de regulaire tarieven.
En vervalt al de rechten van de voordeel tarieven en of examens.
Artikel 11.
Klachtenregeling
1. De cursist kan indien er geschillen ontstaan tussen hem/ haar en de rijinstructeur een beroep doen op de
bemiddeling door de verkeersschool.
2. Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de verkeersschool worden gemeld of schriftelijk worden
gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.
3. Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, wordt het geschil aan de rechter voor gelegd.
4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

TOP